Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA GREEN ZEBRAS S.A.
NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Zarząd Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Green Zebras S.A.”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 w związku z art. 32814 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 27 października 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro). 53-413 Wrocław („Walne Zgromadzenie”).

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
1.1. Data Walnego Zgromadzenia: 27 października 2023 r.;
1.2. Godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
1.3. Miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii
Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta
nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro). 53-413 Wrocław;
1.4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
1.4.5. Przedstawienie opinii Zarządu Green Zebras S.A. uzasadniającej powody
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz uzasadniającej
sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu
Spółki.
1.4.7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia do
zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów
wartościowych.
1.4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
1.4.9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
1.4.10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.