Przejdź do treści

Oferta publiczna nie mniej niż 1 i nie więcej niż 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D od 14.11.2023 r. do 21.12.2023 r.

Emisja akcji przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej do nieoznaczonego adresata, z której zakładane wpływy brutto liczone według ceny emisyjnej akcji nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro, wraz z zakładanymi wpływami brutto z okresu poprzednich 12 miesięcy. Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, do jej przeprowadzenia wymagane jest udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu ofertowego zawierającego informacje o ofercie i nie jest wymagane sporządzenie prospektu lub memorandum informacyjnego, ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Dokument ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej emitenta (pod adresem https://whygreenzebras.pl/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji (pod adresem https://platforma.dminc.pl/campaigns/green-zebras). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, w tym analizą dokumentu ofertowego. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

ZAPIS NA AKCJE

Zapis na akcje oraz jego opłacenie możesz dokonać wyłącznie za pośrednictwem Platformy ofert publicznych Domu Maklerskiego INC prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A., będący firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji. Wszystkie informacje o procesie inwestycji znajdziesz na wskazanej platformie.