Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA GREEN ZEBRAS S.A..
NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 ROKU

Zarząd GREEN ZEBRAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent” lub „GREEN ZEBRAS S.A.”), działając na podstawie  art. 395, art. 399 § 1 oraz z art. 4021 i 4022 w związku z art. 32814 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro) („Walne Zgromadzenie”).

1. Data, godzina i miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.1. Data Walnego Zgromadzenia: 29 czerwca 2023 roku.
1.2. Godzina Walnego Zgromadzenia: 11:00.
1.3. Miejsce Walnego Zgromadzenia: Kancelaria Notarialna Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro).
1.4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
1.4.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022.
1.4.6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022.
1.4.7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022.
1.4.8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu  z działalności za rok obrotowy 2022.
1.4.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022.
1.4.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022.
1.4.11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GREEN ZEBRAS S.A. za rok obrotowy 2022.
1.4.12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GREEN ZEBRAS S.A. za lata obrotowe 2020-2021.
1.4.13.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GREEN ZEBRAS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
1.4.14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GREEN ZEBRAS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
1.4.15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.