Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA GREEN ZEBRAS S.A.
NA DZIEŃ 23 MAJA 2023 r.

Zarząd Green Zebras S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” lub „Green Zebras S.A.”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 w związku z art. 32814 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 23 maja 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro). 53-413 Wrocław („Walne Zgromadzenie”).

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:
1.1. Data Walnego Zgromadzenia: 23 maja 2023 r.;
1.2. Godzina Walnego Zgromadzenia: 12:00;
1.3. Miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska, ul. Gwiaździsta nr 66/13.B.01 (budynek Sky Tower, 13 piętro). 53-413 Wrocław;
1.4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.
1.4.5. Przedstawienie opinii Zarządu Green Zebras S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz uzasadniającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii B.
1.4.6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
1.4.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
1.4.8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał znajduje się w załączniku do ogłoszenia i możliwa jest do pobrania ze strony internetowej https://whygreenzebras.pl
Przewiduje się zmianę § 6 Statutu – szczegóły w załączniku „Zestawienie zmian Statutu”.